Regulamin Kiermaszu

Regulamin

1. Bazarek “Co w szafie piszczy?” jest „giełdą rzeczy z drugiej ręki”.
2. Bazarek służy pobudzaniu i wspieraniu aktywności mieszkańców poprzez działania o charakterze społecznym: promocję i wspieranie przedsiębiorczości, animację współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocję i organizację wolontariatu w myśl celów statutowych organizatora – Fundacji Spełnienie.
3. Liczba stoisk jest ograniczona.
4. W imprezie nie mogą brać udziału sklepy i inne podmioty gospodarcze, w tym również samodzielnie działający projektanci i rękodzielnicy, prowadzący sprzedaż ubrań, butów, dodatków, akcesoriów i sprzętu dziecięcego.
5. Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty przynoszone na imprezę muszą być czyste i w dobrym stanie.
6. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.
7. Stoiska można rezerwować pod nr telefonu: 600 991 353
8. Każda osoba biorąca udział w imprezie udziela zgody na wykorzystanie wizerunku w fotorelacji z wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia wykonane podczas imprezy będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych organizatorów, na co uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę. Uczestnikowi/uczestniczce nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku.
9. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym uczestnikom.
10. Organizator jest uprawniony do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników.
11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatorów. Osoby, które dopuszczą się złamania postanowień niniejszego regulaminu lub nie będą stosować się zaleceń Organizatora i jego pracowników będą proszone o opuszczenie imprezy.
12. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatorów.
13. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.

Pozdrawiamy i do zobaczenia!